Saturday, January 5, 2008

43 Mantra Banjar Jenis Pitua Paling Terkenal

Orang-orang Banjar (salah satu suku asli di Kalimantan) patut merasa senang karena terdapat puisi-puisi lama jenis mantra yang diciptakan oleh nenek moyang mereka pada zaman dulu. Puisi-puisi lama itu banyak juga yang terkenal di kalangan masyarakat Kalimantan. Adapun mantra-mantra Banjar jenis pitua paling terkenal adalah sebagai berikut.1. Mantra penghilang sakit ketika hendak melahirkan

Bismillahirrahmanirrahim
Nun kalamun walayar turun
Insya Allah inya ilang aritan
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih & Penyayang
Tuhan yang mengetahui sebenarnya demi pena yang mereka tuliskan
Dengan izin Allah dia hilang rasa Inya turun Dia turun
Berkat kalimat La ilaha illallah
Muhammad utusan Allah


2. Mantra agar menang bermain layang-layang


Bismillahirrahmanirrahim
Ada angin kada angin
Ada guntur kada guntur
Ada langit kada langit
Ada awan kada awan
Hayu naik ka awan-awan
Ciruki waalaikalu
Ada nang wani
Sir angin sir Allah
Sir angin sir Muhammad
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulullah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Ada angin bukan angin
Ada guntur bukan Guntur
Ada langit bukan langit
Ada awan bukan awan
Ayo naik ke awan-awan
Tukiklah kalau mau
Ada yang berani
Desir angin desirnya Allah
Desir angin desirnya Muhammad
Berkat kalimat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


3. Mantra saat merias pengantin


Pur sinupur
Bapupur di mangkuk karang
Bismillah aku mamupuri si…(sambat ngarannya)
Marabut cahaya si bulan tarang


Terjemahan:

Pur sinupur
Berbedak di mangkok karang
Bismillah aku memupuri si…(disebut namanya)
Merebut cahaya si bulan terang


4. Mantra supaya kebal


Antahtul Antahtul (Pengulangan kata antah)
baras di dalam bakul beras di dalam keranjang
Tulang maanjul-anjul tulang menonjol-nonjol
Dipukul katul dipukul mental


5. Mantra pengasih


Pur sinupur
Kuandak di talapak tangan
Bismillah aku bapupur
Mudahan …..karindangan


Terjemahan:

Pur sinupur
Kuletakkan di telapak tangan
Dengan menyebut nama Allah aku berbedak
Semoga ….. selalu terkenang


6. Mantra peluncur melahirkan


Bismillahirrahmanirrahim
Nun walkami
Wama yastarun
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarrasulallah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Tuhan Yang Mengetahui yang sebenarnya demi pena
Apa yang mereka tuliskan
Berkat tiada Tuhan selain Allah
Muhammad pesuruh Allah


7. Mantra memudahkan melahirkan karena posisi kandungan terbalik atau sungsang

Bismillahirrahmanirrahim
Bungkalang-bungkaling
Tampurung bulu-bulu
Takalang-tapaling
Kaluar tadahulu
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarrasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Terkalang-terkaling
Tempurung berbulu
Terkalang-terpaling
Keluar lebih awal (terdahulu)
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


8. Mantra untuk memanggil anak yang bepergian jauh dan lama tidak kembali

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumma sholi ala Muhammad
Wa ala Ali Muhammad
Ayu ruh barapa tahun ikam madam
Hayu bulik buah hati caramin mata
Ini tete ikam, bangkak mata
Lawan hati kana
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarrasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad
Dan keluarganya (Nabi Muhammad)
Wahai anakku berapa tahun engkau merantau
Ayo pulanglah buah hati cermin mata
Inilah susu engkau, bengkak mata
beserta hatinya juga
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad utusan Allah


9. Mantra supaya gigi tidak lekas rontok atau patah

Bismillahirrahmanirrahim
Kayuku si kayu mati
Ditanam di kota bakti
Jangan ikam ni badahulu
Balului malimpasi
Babaya lawan jasmani
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarrasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Kayuku si kayu mati
Ditanam di kota bakti
Jangan engkau mendahului
Melorot melewati
Hampir dengan jasmani
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


10. Mantra supaya seluruh bagian tubuh kelihatan bercahaya

Bismillahirrahmanirrahim
 
Airku si lundap kaca
Kumandikan bintang nur
Cahaya Allah cahaya Muhammad
Cahaya Baginda Rasulullah
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah


Terjemahan:
Dengan nama Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Airku bersih dan bercahaya seperti kaca
Kumandikan bintang cahaya
Cahaya Allah cahaya Muhammad
Cahaya Baginda Rasulullah
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah11. Mantra untuk mendapatkan kewibawaan

Bismillahirrahmanirrahim
Putih karena kasih, hirang karena sayang,
kuning karena maras
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarrasulallah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Putih karena kasih, hitam karena sayang,
kuning karena kasihan
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


12. Mantra pelaris dagangan

Allahumma Sholli ala Muhammad wa ala alihi washahbihi wassalam


Terjemahan:

Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya13. Mantra supaya kebal

Naga Ulit
Naga Umbang
Naga Partala
Taguh di kulit
Taguh di tulang
Sampai karungkung kapala

Terjemahan:
Naga Ulit
Naga Umbang
Naga Pertala
Kebal di kulit
Kebal di tulang
Sampai batok kepala


14. …………………….

Ribu-ribu di kanan jalan
Sulasih digulai manis
Biar saribu urang bajalan
Aku jua dipandang urang manis
Tapungalas tapung ningasih
Tapungalas tapung ningila
Tunduk kasih Tunduk kasih
Tunduk gila Tunduk gila
Inya mamandang aku
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah


Terjemahan:

Ribu-ribu di kanan jalan
Sulasih digulai manis
Biar seribu orang berjalan
Aku yang dipandang orang manis
Tapungalas tapung ningasih
Tapungalas tapung ningila
Ia memandangku
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


15. Mantra penahan darah

Allahumma si lantung bumi
Hangat ari ranggang bumi
Hujan ari rapat bumi
Bin kulibin kuppatin
Bikun siit si pulan

Terjemahan:
Ya Allah si lantung bumi
Panas hari ranggang bumi
Hujan hari rapat bumi
Bin kulibin kuppatin
Bikun siit si pulan


16. Mantra saat berbedak supaya terlihat cantik

Pur sinupur
Bapupur di piring karang
Bismillah aku bapupur
Manyambut cahaya si bulan tarang
Pur sinupur
Kaladi tampuyangan
Bismillah aku bapupur
Banyak urang karindangan
Pupurku si ulam-ulam
Tunggangan burung kandarsih
Aku bapupur saparti bulan
Barang siapa mamandang aku berhati kasih
Tunduk kasih sayang umat
Nabi Muhammad
Samuanya mamandang kapada aku
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah


Terjemahan:

Pur sinupur
Berbedak di piring karang
Dengan menyebut nama Allah aku berbedak
Menyambut cahaya si bulan tarang
Pur sinupur
Kaladi tampuyangan
Dengan menyebut nama Allah aku berbedak
Banyak orang jatuh cinta
Bedakku si ulam-ulam
Kendaraan burung kandarsih
Aku berbedak seperti bulan
Barang siapa memandang aku berhati
Tunduk kasih sayang umat
Nabi Muhammad
Semuanya memandang kepada aku
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


17. Mantra saat mandi supaya badan terlihat bercahaya

Parupuk turusku mandi
Kuhimpitakan duri telaga
Kaya humbut awakku mandi
Marabut cahaya kumala naga
Parupuk turusku mandi
Kuhimpitakan duri subarang
Kaya humbut awakku mandi
Marabut cahaya bulan tarang
Bismillahirrahmanirrahim
Mandiku mandi Fatimah
Banyu sakandi kucucurakan
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah


Terjemahan:

Parupuk patokku mandi
Kuhimpitkan duri telaga
Seperti umbut badanku mandi
Merebut cahaya kemala naga
Parupuk patokku mandi
Kuhimpitkan duri subarang
Seperti umbut badanku mandi
Merebut cahaya bulan terang
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Mandiku mandi Fatimah
Air sekendi kucucurakan
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


18. Mantra waktu bersisir

Suruiku surui banang
Kuandak di panjarangan
Badanku diganang
Tubuhku jua diangan-angan
Kuikat bagalung
Galung kutatak di batang basar
Bismillah aku bagalung
Merebut cahaya tu bulan basar


Terjemahan:
Sisirku sisir benang
Kuletakkan di panjarangan (tempat menjerang)
Badanku dikenang
Tubuhku jua dikenang-kenang
Kuikat bersanggul
Sanggul kupotong di batang besar
Dengan menyebut nama Allah aku bersanggul
Merebut cahaya tu bulan besar


19. Mantra waktu mendulang

Hai kularang nang ada di langit
Hai kularang nang ada di bumi
Jangan diharu biru
Aku maambil kambang batu


Terjemahan:

Hai kularang yang ada di langit
Hai kularang yang ada di bumi
Jangan diharu biru
Aku mengambil kembang batu


20. Mantra waktu menyemai tanaman

Bidawang biyuku
Bintang karantika
Babuah saganap buku
Malatik kada bahingga
Barakat La ilaha illallah
Muhammadurrasulallah


Terjemahan:

Bulus, biyuku
Bintang karantika (bintang luku)
Berbuah segenap ruas
Bertunas tidak terhingga
Berkat La ilaha illallah
Muhammad rasul Allah


21. Mantra waktu menyadap enau

Siur-siur tarabang siang
Bararak tarabang malam
Manggarubak banyunya siang
Manggugur banyunya malam


Terjemahan:

Capung terbang siang
Bararak (nama burung) terbang malam
Menggejolak airnya siang
Mencucur airnya malam


22. Mantra waktu malala (membuat minyak kelapa)

Wahai pidara pidari
Jangan dirawa aku sidang malala
Kada aku nang malala
Ning Randa Baun lawan Ning Randa Baut
 
Minta pasang di laut
Minta baah di laut


Terjemahan:

Wahai pidara pidari
Jangan ditegut aku sedang melala
bukan aku yang melala
Nenek Randa Baun dengan Nenek Randa Baut
Minta pasang di laut
Minta banjir di laut


23. Mantra waktu berjalan

Layu-layunya bilaranku
Buat marambat di daun jati
Alun-alunnya si panjalanku
Siapa mamandang marikit ka tengkai hati
Karakap pinang mudahku
Sulasih marimbun daun
Siapa talangkah kucur ludahku
Hatinya kasih baribu tahun


Terjemahan:

Layu-layulah bilaranku (semacam tumbuhan merambat)
Untuk merambat di daun jati
Pelan-pelannya jalanku
Siapa memandang melekat ke tangkai hati
Kerakap tumbuh di batu
Selasih merimbun daun
Siapa terlangkahi ludah merahku
Hatinya kasih beribu tahun


24. Mantra Maampihakan Anak manangis

Bismillahirrahmanirrahim
Bila gawian setan
Ikam ampih manangis
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Bila pekerjaan setan
Engkau berhenti menangis
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad pesuruh Allah


25. Mantra Supaya Manang Balogo

Bismilllahirrahmanirrahim
Pak, pak, pak
Buk, buk, buk
Logo tarabang
Logo tarabang
Sarampangan samunyaan logo diterbangkan ke lawan
Senter sana, senter sini
Patah campa lagi sakali
Pang parahu logo siap diterbangkan
Kalu kana kada tahu
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Bunyi logo yang diadu﴿
Bunyi logo yang diadu﴿
logo terbang
logo terbang
Secara serampangan samuan logo diterbangkan ke lawan
Sambil membidik ke sana dan ke sini
Bila campa patah, diulang lagi
Pang perahu logo siap diterbangkan
Kalau kena tidak tahu
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad pesuruh Allah


26. Mantra Manyaung Jangkrek

Mang gumilang-limang
Undang galah undang sapit
Amun manang aku timang
Amun kalah aku picik


Terjemahan:

Mang kutimang-timang
Undang besar undang dara
Kalau menang aku timang
Kalau kalah aku pencet


27. Mantra Handak Jadi Warik

Gut-gut samuning
Samuning samundalai
Dalai karaeng
Karaeng tujing-tujing
Tujing bingkalang
Bingkalang sama jadi
Jadi warik, maluncat
di atas pagar
Pagar siapa
Pagar diang Ambun
Gut-gut takacak
Susu sajapaian

Terjemahan:

Seiring sejalan
Berjalan sama-sama
Berjalan perlahan-lahan
Sama-sama menuju ke tujuan
Sama-sama sampai
Sudah sampai di tujuan
Jadi kera, meloncat
di atas pagar
Pagar siapa
Pagar si gadis Ambon
bunyi gigitan terpegang
Susu secuil terpegang


28. Mantra Supaya Awak Kelihatan Bercahaya

Bismillahirrahmanirrahim
Paropok turus kumandi
Kulayarkan ka sabarang
Bismillah aku mandi
Maambil cahaya ka bulan tarang
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Paropok (tanaman sejenis tebu tetapi lebih kecil dan tidak bisa dimakan) tongkat kumandi
Kulayarkan ke seberang
Dengan nama Allah aku mandi
Mengambil cahaya ke bulan terang
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


29. Mantra Baminyak Rambut (1)

Bismillahirrahmanirrahim
Minyakku salancar kuning
Kuandak di dalam kata
Awakku si putih kuning
Bacahaya naik ka muka
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Minyakku yang licin berwarna kuning
Kuletakkan di dalam kata
Badanku si putih kuning
Bercahaya naik ke wajah
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


30. Mantra Baminyak Rambut (2)

Bismillahirrahmanirrahim
Minyakku si minyak nyiur
Kuandak di jariji tangan
Bajalan kakaluyur
Banyak nang karindangan
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Minyakku si minyak nyiur (kelapa)
Kuletakkan di jariji tangan
Berjalan ke sana kemari
Banyak yang merindukan
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


31. Mantra Basurui

Bismillahirrahmanirrahim
Suruiku si banang baning
Kuandak si papan jantra
 
Aku basurui mamapas kaning
Aku jua manis di mata
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan;

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Sisirku si benang bening
Kuletakkan di papan jantra (suatu tempat untuk meletakkan sisir)
Aku bersisir menepis kening
Aku juga manis di mata (Aku juga yang manis dipandang mata)
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad pesuruh Allah


32. Mantra Bacalak Mata

Bismillahirrahmanirrahim
Calak mataku di unting-unting
Kuandak di atas titiwa
Mataku landap nang kaya gunting
Siapa mamandangku baharti gila
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Celak mataku ditekan-tekan/ di tumbuk-tumbuk/digembur-gemburkan dengan pelan-pelan
Kuletakan di atas titiwa ( suatu tempat untuk meletakan celak mata)
Mata lancip/ tajam seperti gunting
Siapa yang memandangku pasti tergila-gila (hatinya pasti tergila-gila)
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


33. Mantra Bapupur (1)

Bismillahirrahmanirrahim
Pur sinupur
Bapupur di piring karang
Bismillah aku bapupur
Manyambat cahaya si bulan terang
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Pur sinupur (ulangan bunyi kata “pupur” menjadi “sinupur”, atau kata “bedak” menjadi “sibedak”
Berbedak di piring kerang ( kulit kerang yang dijadikan piring)
Dengan nama Allah aku berbedak
Menyambut cahaya si bulan terang 9 bulan purnama)
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


34. Mantra Bapupur (2)

Bismillahirrahmanirrahim
Pur sinupur
Bapupur di talapak tangan
Bismillah aku bapupur
Hatinya sudah karindangan
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Pur sinupur (ulangan bunyi kata “pupur” menjadi “sinupur”, atau kata “bedak” menjadi “si bedak”
Berbedak di telapak tangan
Dengan nama Allah aku berbedak
Hatinya sudah rindu ( selalu terkenang)
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


35.Mantra untuk manjaga kaamanan diri
 

Bismillahirrahmanirrahim
Umar Usman Abubakar Ali Umar Usman Abubakar Ali
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
( nama-nama sahabat Rasulullah di rangkai menjadi satu)
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


36. Mantra agar kita disegani/dihurmati orang

Bismillahirrahmanirrahim
Rupaku Yusuf,
Suaraku Daud,
Mukaku Fatimah,
Tubuhku Muhammad
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Rupaku seperti rupa nabi Yusuf,
Suaraku seperti suara nabi Daud,
Wajahku seperti wajah Fatimah ( putri nabi Muhammad)
Tubuhku bagai tubuh nabi Muhammad
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad pesuruh Allah


37.Mantra menghadapi musuh

Bismillahirrahmanirrahim
Kunci Allah
Kunci Muhammad Kunci Muhammad
Kunci baginda Rasulullah
Takunci dan tatutup samuanya
Takunci dan tatutup samua hawa nafsunya
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Kunci Allah
Kunci baginda Rasulullah
Terkunci dan tertutup semuanya
Terkunci dan tertutup semua hawa nafsunya
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah

38. Mantra agar taguh lawan Senjata

Bismillahirrahmanirrahim
Dadaku si dada wasi
Punggungku si punggung waja
Barang siapa maitihi mukaku
Habis nafas habis tanaga
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Dadaku si dada besi
Punggungku si punggung baja
Barang siapa menatap mukaku
Habis napas habis tenaga
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


39. Mantra agar bisa bahilang

Bismillahirrahmanirrahim
Qul awal-awal sifatullah
Aku kaluar dari sisi
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Katakan permulaan sifat Allah
Allah aku keluar dari sisi Allah
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


40. Mantra Tamparan Sakira Gancang dan Agar bisa bahilang

Gum sikilani gumantung alam jalila
Sika sikapa nimbul,
Sibulan simatahari,
Hampa hampul bulan kada mambari


Terjemahan:

Kuatnya telapak tangan dan jari-jarinya putih alimul gaib bagaikan kekuatan jin putih dari alam gaib
Bila jin putih kembali muncul,
bagai bulan dan matahari,
kosong dan ringan bulan tidak terasa


41.Mantra agar Taguh lawan Wanyi

Bismillahirrahmanirrahim
Asal dari kajian wanyi
Adalah karak nasi sejenisnya
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah


Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Asal terjadinya tawon
adalah dari kerak nasi
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


42.Mantra mandapatkan ikan yang banyak
 

Bismillahirrahmanirrahim
Hai iwak-iwak
Datanglah ka sungai ini
Jangan sampai bukah lagi
Nangkaya botol ini
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah

Terjemahan:

Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Hai ikan-ikan
datanglah ke sungai ini
Jangan sampai lari lagi
seperti botol ini
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad rasul Allah


43. Mantra manyadap Hanau ( Aren )

Bismillahirrahmanirrahim
Siur-siur tarabang siang
Bararak tarabang malam
Manggarabak banyunya datang
Manggayur banyunya dalam
Barakat La ilaha illallah
Muhammadarasulallah

Terjemahan:
Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Capung terbang siang ( capung bahasa Banjar. Siur penggalan bunyi dari kata kakasiur)
Berarak terbang malam
Mengucur airnya datang
Mengalir airnya dalam
Berkat tiada Tuhan, melainkan Allah
Muhammad pesuruh Allah


Disusun ulang oleh admin
Sumber foto: www.pixabay.com (gratis)

6 comments:

Ismail dkp8 said...

sALAM
aPA KHABAR
SAYA AMAT MEMINATI BIDANG-BIDANG INI.. TERUTAMANYA DALAM ILMU PEPERANGAN DAN PERTAHANAN DIRI. APAKAH TUAN MEMPELAJARI MANTRA INI SENDIRI ATAU MENGAMBILNYA DARI BUKU

Sandi_Cagil said...

Izin mengamalkan pak ustad terima kasih

Yasin said...

Qobiltu kang

Unknown said...

Mohon Izin Mengamalkan Nya

Heri said...

Ijin Mengamalkan kang Qobiltu ijazah

Udin said...

Qobiltu